1. Definities
1. Uitvaartcentrum Zwolle BV: het bedrijf dat de Overeenkomst met Opdrachtgever sluit inzake opbaring en/of aanverwante diensten en/of producten, hierna te noemen: Uitvaartcentrum Kranenburg.
2. Contract: de schriftelijke of digitale vastlegging door Uitvaartcentrum Kranenburg van de inhoud van de Overeenkomst.
3. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde het Uitvaartcentrum Kranenburg, of Opdrachtgever. 
4. Opdrachtgever: iedere partij die met het Uitvaartcentrum Kranenburg een overeenkomst sluit met betrekking tot opdracht, bemiddeling, koop of anderszins.
5. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Uitvaartcentrum Kranenburg en Opdrachtgever inzake opbaring en/of aanverwante diensten en/of producten.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Uitvaartcentrum Kranenburg en Opdrachtgever.
2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes en wijzigingen
1. Alle door Uitvaartcentrum Kranenburg uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Uitvaartcentrum Kranenburg worden herroepen. 
2. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Uitvaartcentrum Kranenburg worden overschreden. Zo’n overschrijding wordt niet aangemerkt als een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door Uitvaartcentrum Kranenburg.
3. Alle door Uitvaartcentrum Kranenburg uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever aan Uitvaartcentrum Kranenburg ter beschikking is gesteld.

4. Uitvoering van de Overeenkomst 
1. Door Uitvaartcentrum Kranenburg vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en niet als fatale termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. Opdrachtgever verleent alle medewerking die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het naleven van de verplichtingen van Uitvaartcentrum Kranenburg op grond van de wet- en regelgeving, waaronder (maar niet uitsluitend) de Wet op de lijkbezorging.
3. Uitvaartcentrum Kranenburg zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
5. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt is met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
6. Elke door Uitvaartcentrum Kranenburg geboden dienst heeft een besloten karakter en is dus niet voor het publiek toegankelijk. De door Uitvaartcentrum Kranenburg aangewezen functionarissen hebben te allen tijde toegang tot de in gebruik zijnde ruimten die deel uit (kunnen) maken van de dienstverlening.

5. Verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat Uitvaartcentrum Kranenburg tijdig en onbelemmerd de werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat Uitvaartcentrum Kranenburg of de door Uitvaartcentrum Kranenburg ingeschakelde Derde(n) hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.
2. Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico tijdig voorafgaand aan de opbaring de overledene in een zodanige staat te brengen, dat de overledene geschikt is om opgebaard te worden. 
3. Indien de overledene in de afgelopen 12 maanden is behandeld met Jodium 125 (I-125), mag de opbaring slechts plaatsvinden nadat het Uitvaartcentrum Kranenburg hiervan (tijdig van tevoren) op de hoogte is gesteld.
Indien de overledene in de afgelopen 12 maanden is behandeld met Jodium 131 (I-131), mag de opbaring slechts plaatsvinden nadat het Uitvaartcentrum Kranenburg hiervan (tijdig van tevoren) op de hoogte is gesteld.
Indien de overledene met Jodium is behandeld (zoals hiervoor omschreven), dient ook dit schriftelijk bij de aanvraag van opbaring te worden gemeld aan Uitvaartcentrum Kranenburg. 4.Tenzij anders is overeengekomen zorgt Opdrachtgever ervoor dat Uitvaartcentrum Kranenburg of de door Uitvaartcentrum Kranenburg ingeschakelde Derde(n) voor rekening van Opdrachtgever op tijd kunnen beschikken over:
a. alle gegevens (waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs dient te vermoeden dat) die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder (maar niet uitsluitend) de gegevens en document(en) als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de lijkbezorging, en
b. directe toegang tot alle plaatsen die Uitvaartcentrum Kranenburg moet kunnen betreden voor de uitvoering van de Overeenkomst, en
c. de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals (maar niet uitsluitend) een schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging).
5. Opdrachtgever staat er voor in dat de door of namens hem aan Uitvaartcentrum Kranenburg verstrekte gegevens en voorzieningen als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. Opdrachtgever dient op eigen initiatief zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Uitvaartcentrum Kranenburg ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Uitvaartcentrum Kranenburg, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijk durende periode opgeschort.
6. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de lijkbezorging en andere wet – en regelgeving.
7. Uitvaartcentrum Kranenburg heeft het recht Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
8. Opdrachtgever en alle andere aanwezigen dienen zich aan de huisregels en andere instructies van Uitvaartcentrum Kranenburg te houden. De door Uitvaartcentrum Kranenburg ter beschikking gestelde diensten en producten dienen overeenkomstig hun bestemming en met inachtneming van de in de huisregels en andere instructies gestelde voorschriften te worden gebruikt.
9. In de contacten over de onderhandelingen (aanvraag e.d.), de totstandkoming en de uitvoering van de Overeenkomst kunnen diverse natuurlijke personen en rechtspersonen betrokken zijn (bijvoorbeeld de aanvrager, de (vertegenwoordiger van de) nabestaanden, de uitvaartvereniging (UVV), etc.). De verplichtingen van Opdrachtgever die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen en de verplichtingen van Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst of anderszins uit de rechtsverhouding tussen Uitvaartcentrum Kranenburg en Opdrachtgever, gelden ook voor alle voorgenoemde personen en zij zijn daar allen hoofdelijk voor aansprakelijk (als hoofdelijke schuldenaren), waarbij alle verplichtingen worden aangemerkt als een ondeelbare schuld (waardoor zij ieder afzonderlijk voor alle verplichtingen geheel aansprakelijk en verbonden zijn). 

6. Betaling
1. Opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
2. Het recht van Opdrachtgever om enige verbintenis (bijvoorbeeld betaling van de factuur) op te schorten of te verrekenen, is uitgesloten.
3. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Uitvaartcentrum Kranenburg het recht een samengestelde rente in rekening te brengen gelijk aan 1% per maand over het gefactureerde bedrag, vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur tot de dag van algehele voldoening.
4. Bij eventueel verzuim van de opdrachtgever gelden de bepalingen zoals vastgelegd in art. 6:96 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten d.d. 27-03-2012 (ook wel “WIK” genoemd), met dien verstande dat indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, zij in dit kader zal worden behandeld als ware het een natuurlijk persoon.
5. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Uitvaartcentrum Kranenburg verschuldigde (buiten)gerechtelijke en executiekosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever aan Uitvaartcentrum Kranenburg verschuldigde rente en tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.
6. Uitvaartcentrum Kranenburg is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen c.q. compenseren met gelden welke Uitvaartcentrum Kranenburg, uit weke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich heeft. Indien de opdrachtgever als tussenpersoon optreed, de verrekening dan wel compensatie enkel dossiermatig op eiserniveau kan worden toegepast. 
7. Uitvaartcentrum Kranenburg behoudt zich het recht voor om aanvragen, in geval van betalingsachterstand, voorafgaand aan uitvoering van de diensten te laten betalen dan wel de boeking te weigeren.

7. Retentierecht
1. Wanneer Uitvaartcentrum Kranenburg goederen  van Opdrachtgever onder zich heeft, is Uitvaartcentrum Kranenburg gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Uitvaartcentrum Kranenburg op dat moment op Opdrachtgever heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.
2. Bij een verschil van mening of onduidelijkheid tussen de Opdrachtgever en de nabestaanden en/of andere personen over de wijze van de (afhandeling van de) opbaring, de plechtigheid en andere kwesties die met de lijkbezorging te maken hebben, is Uitvaartcentrum Kranenburg gerechtigd de afgifte van de goederen op te schorten totdat overeenstemming is bereikt resp. duidelijkheid bestaat over het verschil van mening resp. onduidelijkheid.

8. Intellectuele eigendomsrechten
1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Uitvaartcentrum Kranenburg de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door Uitvaartcentrum Kranenburg geleverde zaken en diensten, de door Uitvaartcentrum Kranenburg gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
2. Opdrachtgever garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Uitvaartcentrum Kranenburg materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden. 
3. Opdrachtgever garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever (of Derden namens Opdrachtgever) aan Uitvaartcentrum Kranenburg verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van Derden. 
4. Opdrachtgever vrijwaart Uitvaartcentrum Kranenburg voor aanspraken van Derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Opdrachtgever is gehouden tot vergoeding van alle schade die Uitvaartcentrum Kranenburg door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde rechten lijdt. Verder is Opdrachtgever gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan Uitvaartcentrum Kranenburg met betrekking tot dergelijke aanspraken.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Iedere aansprakelijkheid van Uitvaartcentrum Kranenburg voor schade tegenover Opdrachtgevers en Derden is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Uitvaartcentrum Kranenburg afgesloten verzekering c.q. –verzekeringen aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering c.q. verzekeringen voor rekening van Uitvaartcentrum Kranenburg komt.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Uitvaartcentrum Kranenburg beperkt tot een maximumbedrag van € 25.000,–.
3. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Uitvaartcentrum Kranenburg of haar leidinggevende ondergeschikte(n).10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Uitvaartcentrum Kranenburg partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over geschillen.
3. Opdrachtgever kan zijn geschil voorleggen aan de Nederlandse rechter.
4. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.


11. Privacy en de AVG
1. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming dan wel op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende privacywetgeving. De opdrachtgever geeft voor de verwerking van de persoonsgegeven in het kader van de overeenkomst zijn ondubbelzinnige toestemming aan Uitvaartcentrum Kranenburg. De gegevensverwerking is voorts noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst door  Uitvaartcentrum Kranenburg en (deels) teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting van Uitvaartcentrum Kranenburg 
2.Indien door de uitvaartverzorger, uitsluitend in opdracht van opdrachtgever, beeld- en/of geluidopnames worden gemaakt van de uitvaartplechtigheid, dan wordt daar bij de Algemene verordening gegevensbescherming, dan wel de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende privacywetgeving in acht genomen. De geluids- en/of beelddrager met de opnames wordt door de uitvaartverzorger uitsluitend verstrekt aan de opdrachtgever. Na overdracht vernietigt Uitvaartcentrum Kranenburg direct de gemaakte opnames. De opdrachtgever mag de opnames alleen verstrekken aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene. Uitvaartcentrum Kranenburg geeft in de ruimte(s) waar de opnames gemaakt worden duidelijk aan dat dit gebeurt. De vrijwaringsbepaling is het bepaalde in dit lid onverkort van toepassing.
3. Het bepaalde in lid 2 geldt in gelijke zin voor opnames die in opdracht van de opdrachtgever worden gemaakt ten behoeve van het online, via het internet, live kunnen volgen van de uitvaartplechtigheid (‘livestreaming’). De opdrachtgever bepaalt welke personen uitsluitend behorende tot de hiervoor genoemd beperkte kring van de overledene, een inlogcode kunnen krijgen om de uitvaart online bij te kunnen wonen. Uitvaartcentrum Kranenburg draagt zorg voor een goede beveiliging van de website, zodat die enkel toegankelijk is voor de hiervoor bedoelde ‘online-genodigden’ en alleen voor de opdrachtgever de opname kan downloaden.  Uitvaartcentrum Kranenburg vernietigd de opnames direct nadat de livestream niet meer openstaan voor de genodigden en in ieder geval binnen een maand na de uitvaartplechtigheid. 

Contactgegevens

Uitvaartcentrum Kranenburg
Kranenburgweg 3
8024 AC Zwolle

Telefoon 038 - 45 48 878

info@uitvaartcentrumkranenburg.nl
www.uitvaartcentrumkranenburg.nl